Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO

Osoby biorące udział w wydarzeniach, konwentach, spotkaniach i innych akcjach (imprezach) organizowanych przez Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki w ramach działalności statutowej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji wymienionych wydarzeń.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119. s. 1, ze zm., dalej: Rozporządzenie RODO), podaje się do wiadomości uczestników, co następuje:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 62/48, 31-610 Kraków;
 2. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, numer konta, wizerunek i pseudonim;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, w oparciu o udzieloną zgodę osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji konwentu, głosowania lub innej akcji (imprezy) organizowanej przez Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki;
 4. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są podawane dobrowolnie;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych, nie będą także przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie sześciu lat;
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 Rozporządzenia RODO;
 8. w przypadku zaistnienia potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych osoby której te dane dotyczą, w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, administrator niezwłocznie, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji;
 9. osobie, której dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu przysługuje prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 lit. a) – h). Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim pobrana zostanie opłata. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwracać się będzie o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;
 • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadku gdy wystąpi choćby jedna z przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) – f) Rozporządzenia RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt a) – d) Rozporządzenia RODO;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi ze spełnieniem wymogu określonego w art. 20 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.178).